Mỗi máy tính khi tham gia vào hoạt động internet đều được gán một địa chỉ IP.Địa chỉ IP này là duy nhất và nhờ có địa chỉ IP này mà các máy tính có thể dẽ dàng xác định được đường đi để kết nối với các máy tính khác.Nhưng việc nhớ địa chỉ IP kkhoong phải là điều dễ dàng đối với người sử dụng.Hệ thống DNS đã ra đời giúp cho máy tính có thể chuyển từ địa chỉ IP sang tên miền và ngược lại.Điều này đã giúp ích cho nguwoif sử dụng trong việc có thể dễ dàng nhớ được địa chỉ IP.Hiện nay có ba loại DNS server gồm:primary,secondary server và caching-only server.Primary server là nguồn xác thwucj thông tin chính xác cho các domain mà nó được phép quản lý.Thông tin về tên miền do nod được phân cấp quản lý thì đượcc lưu trữ tại đây và sau đó có thể được chuyển sang các secondary server.Các tên miền domain do prinmary server quản lý thì được tạo và sửa đổi tại primary server và sau đó nó được cập nhật đến secondary server.
Xem thêm: sơ đồ mạng lan

Secodary server:
Đối với hệ thống DNS thì DNS được khuyến nghị nên sử dụng ít nhất hai DNS server để lưu cho một zone.Primary DNS server quản lý các zone và secondary server được sử dụng để lưu trữ dự phòng cho zone cho primary server.Secodary DNS server khuyến nghị được dùng nhưng không nhất thiết phải có mặt của nó.Secodary được phép quản lý các domain nhưng dữ liệu về domain không phải được tạo ra từ secondary server mà nó được tạo ra từ primary server.Secodary server có thể cung cấp hoạt động ở chế đọ không truyền tải lên mạng.Khi truy vấn trong zone tăng lên thì tại Primary server nó sẽ chuyển bớt tải sang secondary server hoặc khi primary server bị sự cố thì secondary server sẽ hoạt động thay thế cho primary server cho đến khi primary server trở lại hoạt động lại bình thường.
Xem thêm: bảo trì hệ thống mạng

Secodary server nên được sử dụng tại nơi gần client để có thể phục vụ cho việc truy vấn tên miền một cách dễ dàng.Nhưng không nên cài đặt Secodary server trên cùng một subnet hoặc cùng một kết nối với Primary server.Vì điều này sẽ là một giải pháp tốt để sử dụng secondary server để dự phòng cho primary server vì có thể viedcj kết nối đến Primary server bị hỏng thì cũng không ảnh hưởng đến Secodary server.Primary serverluôn luôn duy trì một lượng lớn dữ liệu và thường xuyên thay đổi hoặc thêm vào các zone.Do đó DNS server sử dụng một co chế cho phép chuyển các thông tin từ Primary server sang secondary servervà lưu trữ trên các đĩa.Các thông tin nhận dữ liệu về các zone có thể sử dụng giải pháp lấy toàn bộ hay lấy phần thay đổi.
Xem thêm: bảo mật hệ thống