Đã post trong box CNTT, link lại sang đây:
http://www.svbkol.org/forum/showthread.php?t=12401