Em mới học matlap và phải mô phỏng một hệ thống điều chế và giải điều chế bằng simulink?các anh giúp em với ?em sắp phải nộp bài rồi.Các anh hướng dẫn em lập trình trên simulink với,hoặc có tài liệu liên quan up lên em với.Thanks