Như chúng ta đã biết công nghệ thông tin là một ngành rất phát triển trong cuộc sống ngày nay.Việc trao đổi thông tin giữa các mạng khác nhau đang là một vấn đề mà chúng ta quan tâm và cân nhắc để tìm ra giải pháp cho việc phát triển công nghệ thông tin ngày nay.
Việc thiết kế hệ điều hành mạng theo mô hệ điều hành phân tán theo mô hình đối tượng là một hướng phát triển rất triển vonhj và vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết để hệ điều hành này được chọn vẹn hơn.Đối với mô hình tiến trình thì nhiệm vụ then chốt ở đây chính là xây dựng cơ chế liên lạc giữa các tiến trình.Để làm được điều đó người ta thường sử dụng mọt trong hai cách sau:dùng lời gọi hàm hay chuyển thông báo.
Xem thêm bao tri sever

Khi các lời gọi hàm được dùng với cơ chế IPC,đây là một hệ thống đầy đủ bao gồm một tập các hàm,chúng được viết trong một ngôn ngữ nào đó.Mã phân tán gọi hàm được phân tán cho các xử lý.Để thực hiện việc truyền thông giữa các máy,một hàm trên máy này thường được gọi là một hàm trên máy khác.Nghĩa cơ bản của việc gọi hàm ở đây cũng giống như lời gọi hàm cục bộ thông thường thì hàm thường bị treo cho đến khi việc gọi hàm kết thúc, tham số mà chúng ta truyền vào hàm được gọi là hàm được gọi còn kêtquả truyền tham số vào hàm thì ngược lại.Cách tiếp cận này dẫn đến một hệ điều hành được viết như một chương trình lớn,tuy là nó sẽ là một chương trình lớn,tuy chặt chẽ nhưng nó lại thiếu tính mềm dẻo.
Xem thêm bảo mật hệ thống máy tính

Để sử dụng phương pháp truyền thông cho cơ chế IPC thì các tiến trình sẽ được liên lạc với nhau bằng cách là chúng sẽ chuyển thông báo cho nhau.Mã của các thông báo cúa các tiến trình thì tác biệt nhau và có thể rằng chúng sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.Các tiếp cận này đòi hỏi phải giải quyết vấn đề hơn là cách tiếp cận về lời gọi hàm,đơn giản như về vấn đề địa chỉ hóa,thiết lập các liên kết,kiểm soát luồng thông báo,kiểm soát luồng dữ liệu,chuyển các thông báo theo nhiều luồng và về nhiều đích khác nhau.Những vấn đề này sẽ được nhắc đến và có những bước đi sâu hơn trong mô hình OSI.Việc đi sâu hơn về vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta có một hệ điều hành mạng mềm dẻo hơn.
Như vậy chúng ta đã đi tìm hiểu về hệ điều hành mạng theo mô hình phân tán.Chúng ta sẽ gặp điều này và hiểu rõ về nó hơn khi chúng ta tham khảo về mô hình OSI.