User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Một Số Vb Tips

 1. #1
  HHT
  Guest
  Bài viết sau đây giới thiệu với các bạn một số típ của VB
  Nguồn:VBSquare ||VB-World
  1.Tạo một form hình Elip
  Bạn đã chán với giao diện của form thông thường vậy thì tại sao không thay đổi nó nhỉ
  Bạn chọn View-->Code và thêm vào đoạn code sau đay và mọi việc đã hoàn tất
  Mã:
  Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
  Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Long) As Long
  
  Private Sub Form_Load()
      Dim lngNewWind As Long
      Dim lngNewRegn As Long
      Dim lngWidth As Long
      Dim lngHeight As Long
      '// Calculate the current width
      lngWidth = Me.Width / Screen.TwipsPerPixelX
      '// Calculate the current height
      lngHeight = Me.Height / Screen.TwipsPerPixelY
      '// Create the new region
      lngNewWnd = CreateEllipticRgn(0, 0, lngWidth, lngHeight)
      '// Apply the new region
      lngNewRgn = SetWindowRgn(Me.hWnd, lngNewWnd, True)
  End Sub
  2.Tạo một form nhấp nháy
  Bạn tạo một project mới thêm vào đó một cmdbutton và một điều khiển Timer
  Sau đó chèn vào đoạn code sau
  Mã:
  Private Declare Function FlashWindow _
          Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
          ByVal bInvert As Long) As Long
  
  Private Sub tmrFlash_Timer()
      Dim lngRet As Long
      '// Flash the window
      lngRet = FlashWindow(Me.hwnd, 1)
  End Sub
  
  Private Sub cmdFlash_Click()
      '// Flash every 0.5 seconds
      tmrFlash.Interval = 500
      tmrFlash.Enabled = True
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
      '// Don't start flashing yet
      tmrFlash.Enabled = False
  End Sub
  Bạn nhấn F5 và thấy thành quả của mình

  3.Tạo một form chuyển động
  Bạn tạo một project mới thêm vào một cmdbutton và một modules
  Chèn code sau vào module
  Mã:
  Public Sub FormDance(M As Form)
  M.Left = 5
  Pause (1)
  M.Left = 400
  Pause (1)
  M.Left = 700
  Pause (1)
  M.Left = 1000
  Pause (1)
  M.Left = 2000
  Pause (1)
  M.Left = 3000
  Pause (1)
  M.Left = 4000
  Pause (1)
  M.Left = 5000
  Pause (1)
  M.Left = 4000
  Pause (1)
  M.Left = 3000
  Pause (1)
  M.Left = 2000
  Pause (1)
  M.Left = 1000
  Pause (1)
  M.Left = 700
  Pause (1)
  M.Left = 400
  Pause (1)
  M.Left = 5
  Pause (1)
  M.Left = 400
  Pause (1)
  M.Left = 700
  Pause (1)
  M.Left = 1000
  Pause (1)
  M.Left = 2000
  
  End Sub
  Public Sub Pause(interval As Integer)
  
  'pause/waits for "interval" seconds
  Current = Timer
  Do While Timer - Current < Val(interval)
  DoEvents
  Loop
  End Sub
  Chèn code dưới đây vào cmdbutton
  Mã:
  Private Sub Command1_Click()
  Call FormDance(Me)
  End Sub
  Vậy là xong

  4.Lấy thông tin về một ổ đĩa
  Khởi tạo một project mới và thêm vào một module, một cmdbutton
  Bạn thêm vào module đoạn code sau"
  Mã:
  Declare Function GetVolumeInformation Lib _
  "kernel32" Alias "GetVolumeInformationA" _
  (ByVal lpRootPathName As String, _
  ByVal lpVolumeNameBuffer As String, _
  ByVal nVolumeNameSize As Long, _
  lpVolume******Number As Long, _
  lpMaximumComponentLength As Long, _
  lpFileSystemFlags As Long, _
  ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, _
  ByVal nFileSystemNameSize As Long) As Long
  
  Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" _
  Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
  Thêm vào code sau cho cmdbutton
  Mã:
  Private Sub Command1_Click()
  Dim VolName As String, FSys As String, erg As Long
  Dim VolNumber As Long, MCM As Long, FSF As Long
  Dim Drive As String, DriveType As Long
  
  VolName = Space(127)
  FSys = Space(127)
  
  Drive = "d:\" 'Tên ổ đĩa muốn xem thông tin
  DriveType& = GetDriveType(Drive$)
  
  erg& = GetVolumeInformation(Drive$, VolName$, 127&, _
  VolNumber&, MCM&, FSF&, FSys$, 127&)
  
  Print "VolumeName:" & vbTab & VolName$
  Print "VolumeNumber:" & vbTab & VolNumber&
  Print "MCM:" & vbTab & vbTab & MCM&
  Print "FSF:" & vbTab & vbTab & FSF&
  Print "FileSystem:" & vbTab & FSys$
  Print "DriveType:" & vbTab & DriveType&;
  End Sub
  Bạn có thể sưa chữa để chương trình hay hơn như cho nhập vào tên ổ đĩa muốn xem và.....

  5.Tạo ứng dụng đóng,mở CDROM
  Khởi tạo một project mớitheem voaf đó 2 cmdbutton,một nút là Open, một nút là Close, thêm một modules
  Thêm code sau cho module
  Mã:
  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias _
  "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal _
  lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, _
  ByVal hwndCallback As Long) As Long
  Thêm code sau cho các cmdbutton:
  Mã:
  Private Sub Command1_Click()
  retvalue = mciSendString("set CDAudio door open", _
  returnstring, 127, 0)
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
  retvalue = mciSendString("set CDAudio door closed", _
  returnstring, 127, 0)
  End Sub
  Thế là xong,chúc các bạn thành công với các típ trên.Sức mạnh API thật kinh khủng

  To be continued.........

 2. #2
  devil
  Guest

  Mặc định

  Cám ơn Linux đã cho bọn mình những kinh nghiệm rất quí báu.
  Tiện đây mình muốn hỏi làm thế nào để không cần viết lệnh mà có thể làm cho biểu mẫu tự điều chỉnh kích thước khi chúng ta thay đổi kích thước cửa sổ. Nếu dùng lệnh thì viết luôn hộ mình nhé. xin cảm ơn! :ph34r:

 3. #3
  White Rose
  Guest

  Mặc định

  - Xác định tỉ lệ về kích thước của control so với form (xác định trong form_load() )
  - dựa vào tỉ lệ này mà tính ra kích thước mới của control so với kích thước form hiện tại. code dùng thay đổi đặt trong form_resize()

  hi hi, tui bỏ VB6 rồi nên cũng chẳng có gì mà vít code cả.

 4. #4
  tuannm143
  Guest

  Mặc định

  Hình như trong PCW có một bài nói về vấn đề này đấy. Tui không nhớ rõ số nào đâu, chịu khó tìm mà đọc.

 5. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Oct 2005
  Bài gửi
  6

  Mặc định

  Mã nguồn để in 1 listview. Trên Form chọn 1 Control List view. Tạo menu in. giao diện như hình
  Option Explicit

  ' Return as much text as will fit in this width.
  Private Function FittedText(ByVal txt As String, ByVal wid As Single) As String
  Do While Printer.TextWidth(txt) > wid
  txt = Left$(txt, Len(txt) - 1)
  Loop
  FittedText = txt
  End Function

  Private Sub Form_Load()
  Dim column_header As ColumnHeader
  Dim list_item As ListItem

  ' Create the column headers.
  Set column_header = ListView1. _
  ColumnHeaders.Add(, , "Abbrev", _
  TextWidth("Abbrev"))
  Set column_header = ListView1. _
  ColumnHeaders.Add(, , "Title", _
  TextWidth("Ready-to-Run Visual Basic Algorithms"))
  Set column_header = ListView1. _
  ColumnHeaders.Add(, , "ISBN", _
  TextWidth("0-000-00000-0"))

  ' Start with report view.
  mnuViewChoice_Click lvwReport

  ' Associate the ImageLists with the
  ' ListView's Icons and SmallIcons properties.
  ListView1.Icons = imgLarge
  ListView1.SmallIcons = imgSmall

  Set list_item = ListView1.ListItems.Add(, , "VBA")
  list_item.Icon = 1
  list_item.SmallIcon = 1
  list_item.SubItems(1) = "Ready-to-Run Visual Basic Algorithms"
  list_item.SubItems(2) = "0-471-24268-3"

  Set list_item = ListView1.ListItems.Add(, , "VBGP")
  list_item.Icon = 1
  list_item.SmallIcon = 1
  list_item.SubItems(1) = "Visual Basic Graphics Programming"
  list_item.SubItems(2) = "0-471-15533-0"

  Set list_item = ListView1.ListItems.Add(, , "CCL")
  list_item.Icon = 1
  list_item.SmallIcon = 1
  list_item.SubItems(1) = "Custom Controls Library"
  list_item.SubItems(2) = "0-471-24267-5"

  Set list_item = ListView1.ListItems.Add(, , "AVBT")
  list_item.Icon = 1
  list_item.SmallIcon = 1
  list_item.SubItems(1) = "Advanced Visual Basic Techniques"
  list_item.SubItems(2) = "0-471-18881-6"
  End Sub

  Private Sub Form_Resize()
  ListView1.Move 0, 0, ScaleWidth, ScaleHeight
  End Sub


  Private Sub mnuFileExit_Click()
  Unload Me
  End Sub

  Private Sub PrintListView(lvw As ListView)
  Const MARGIN = 60
  Const COL_MARGIN = 240

  Dim ymin As Single
  Dim ymax As Single
  Dim xmin As Single
  Dim xmax As Single
  Dim num_cols As Integer
  Dim column_header As ColumnHeader
  Dim list_item As ListItem
  Dim i As Integer
  Dim num_subitems As Integer
  Dim col_wid() As Single
  Dim X As Single
  Dim Y As Single
  Dim line_hgt As Single

  xmin = Printer.CurrentX
  ymin = Printer.CurrentY

  ' ******************
  ' Get column widths.
  num_cols = lvw.ColumnHeaders.Count
  ReDim col_wid(1 To num_cols)

  ' Check the column headers.
  For i = 1 To num_cols
  col_wid(i) = Printer.TextWidth(lvw.ColumnHeaders(i).Text)
  Next i

  ' Check the items.
  num_subitems = num_cols - 1
  For Each list_item In lvw.ListItems
  ' Check the item.
  If col_wid(1) < Printer.TextWidth(list_item.Text) Then _
  col_wid(1) = Printer.TextWidth(list_item.Text)

  ' Check the subitems.
  For i = 1 To num_subitems
  If col_wid(i + 1) < Printer.TextWidth(list_item.SubItems(i)) Then _
  col_wid(i + 1) = Printer.TextWidth(list_item.SubItems(i))
  Next i
  Next list_item

  ' Add a column margin.
  For i = 1 To num_cols
  col_wid(i) = col_wid(i) + COL_MARGIN
  Next i

  ' *************************
  ' Print the column headers.
  Printer.CurrentY = ymin + MARGIN
  Printer.CurrentX = xmin + MARGIN
  X = xmin + MARGIN
  For i = 1 To num_cols
  Printer.CurrentX = X
  Printer.Print FittedText( _
  lvw.ColumnHeaders(i).Text, col_wid(i));
  X = X + col_wid(i)
  Next i
  xmax = X + MARGIN

  Printer.Print
  line_hgt = Printer.TextHeight("X")
  Y = Printer.CurrentY + line_hgt / 2
  Printer.Line (xmin, Y)-(xmax, Y)
  Y = Y + line_hgt / 2

  ' Print the rows.
  num_subitems = num_cols - 1
  For Each list_item In lvw.ListItems
  X = xmin + MARGIN

  ' Print the item.
  Printer.CurrentX = X
  Printer.CurrentY = Y
  Printer.Print FittedText( _
  list_item.Text, col_wid(1));
  X = X + col_wid(1)

  ' Print the subitems.
  For i = 1 To num_subitems
  Printer.CurrentX = X
  Printer.Print FittedText( _
  list_item.SubItems(i), col_wid(i + 1));
  X = X + col_wid(i + 1)
  Next i

  Y = Y + line_hgt * 1.5
  Next list_item
  ymax = Y

  ' Draw lines around it all.
  Printer.Line (xmin, ymin)-(xmax, ymax), , B

  X = xmin + MARGIN / 2
  For i = 1 To num_cols - 1
  X = X + col_wid(i)
  Printer.Line (X, ymin)-(X, ymax)
  Next i
  End Sub
  Private Sub mnuFilePrint_Click()
  Printer.CurrentX = 1440
  Printer.CurrentY = 1440

  PrintListView ListView1

  Printer.EndDoc
  End Sub


  Private Sub mnuViewChoice_Click(Index As Integer)
  Dim i As Integer

  ' Display the selected view style.
  ListView1.View = Index

  ' Check this menu item.
  For i = 0 To 3
  If i = Index Then
  mnuViewChoice(i).Checked = True
  Else
  mnuViewChoice(i).Checked = False
  End If
  Next i
  End Sub

 6. #6
  HUT's Student Avatar của WTDOng
  Tham gia ngày
  Nov 2004
  Bài gửi
  294

  Mặc định

  về mã nguồn của VB, có thể tham khảo ở
  http://www.planetsourcecode.com/
  đây là trang mà mình thích nhất, rất nhiều mã nguồn để tham khảo, free, nhiều bài đơn giản và cơ bản, nhưng ứng dụng được nhiều
  Cố gắng hết mình, thành công sẽ tới:41:

 7. #7
  HUT's Student Avatar của Tom
  Tham gia ngày
  Oct 2005
  Bài gửi
  266

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi devil
  Cám ơn Linux đã cho bọn mình những kinh nghiệm rất quí báu.
  Tiện đây mình muốn hỏi làm thế nào để không cần viết lệnh mà có thể làm cho biểu mẫu tự điều chỉnh kích thước khi chúng ta thay đổi kích thước cửa sổ. Nếu dùng lệnh thì viết luôn hộ mình nhé. xin cảm ơn! :ph34r:
  Đây là một vấn đề mà mình cũng chưa giải quyết được, cả VC ++ cũng bị như vậy thành ra nhiều khi phải disable nút thay đổi kích thước, có pác nào biết thì post lên cho anh em học hỏi.
  Thanks
  I'm just the shadow of the man I used to be.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Thêm một tips dành cho anh em SV nghèo !
  Gửi bởi Mr.vulh_bk trong mục Giảng đường khoa ĐTVT
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 11-07-2005, 12:47 AM
 2. tips and tricks for LCD
  Gửi bởi teleman trong mục Robocon
  Trả lời: 13
  Bài cuối: 20-12-2004, 02:42 PM
 3. Insider’s tips to score above 600 on the TOEFL
  Gửi bởi bjet4 trong mục English for Science and Technology
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 01-03-2003, 12:42 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube