Xem thêm:
cách học tiếng anh trên mạng hiệu quả
các dạng câu điều kiện trong tiếng anh
các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh


Danh từ số ít khi sang số nhiều chúng ta thêm s vào cuối, nhưng 9 danh từ sau thì khác, chúng ta gọi là "danh từ bất quy tắc":
1. One goose /ɡuːs/ => Two geese /ɡiːs/: con ngỗng
2. One cul-de-sac => Two cul-de-sacs hoặc culs-de-sac /ˈkʊldəˌsak/: ngõ cụt, phố cụt
3. One moose /muːs/: nai sừng tấm => Two moose
4. One brother-in-law /ˈbrʌðərɪnlɔː/: anh em rể => Two brothers-in-law
5. One passer-by /pɑːsəˈbʌɪ/: người qua đường => Two passers-by
6. One millennium /mɪˈlɛnɪəm/: nghìn năm => Two millennia
7. One (pair of) scissors: cái kéo => Two scissors /ˈsɪzəz/
8. One fish /fɪʃ/: con cá => Two fish
9. One do: nốt đô (âm nhạc) => Two dos hoặc do’s’