Xem thêm:
phương pháp học tiếng anh trên mạng hiệu quả
một số điều cần lưu ý về thì hiện tại đơn
cấu trúc câu bị động trong tiếng anh


Có 3 loại mệnh đề sau “Wish” và “If only” để chỉ sự ao ước ở tương lai, hiện tại và quá khứ
1. Ao ước ở tương lai (Future wish)
S + wish + S + would/could + V(bare-inf)
If only + S + would/could + V(bare-inf)
Ví dụ:
I wish I would be successful (Tôi ước tôi sẽ thành công)
If only it would stop raining (Giá mà trời tạnh mưa)
2. Ao ước ở hiện tại (Present wish)
(S + wish)/(If only) + S + V (past simple/ past subjunctive)
Ví dụ:
If only I knew her name. (Giá mà tôi biết tên cô ấy.)
I wish I were rich (Ước gì tôi được giàu có)
3. Ao ước ở quá khứ (Past wish)
S + wish + S + (Past perfect/Past perfect subjunctive)/(could have + V3)
If only + S + (Past perfect/Past perfect subjunctive)/(could have + V3)
Ví dụ:
I wish I had never met him. (Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh ấy)
If only we had met each other sooner (Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn)