Năm mới đến rùi, bà con có lịch điện tử cho năm 2007 ko, mình thích trong máy tính có 1 cái.
Cảm ơn bà con trước !