Công ty Elcom năm trước đã tài trợ cho nhiều đội của DHBK và nhiều đội đã giành được nhiều kết quả xuất sắc
Năm nay robocon2007 elcom cũng muốn tài trợ cho một số đội có triển vọng của DHBK hà nội .Không bit trường ta có danh sách các đội (địa chỉ liên hệ kèm theo) tham gia robocon chưa nhỉ .
thanks