Thông tin chi tiết về Hội thảo có tại link sau:
http://www.bkacad.com/xuyenviet.htm

Trân trọng,
BKACAD