User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Giáo trình toán cao cấp

 1. #1
  HUT's Student Avatar của namslump
  Tham gia ngày
  Feb 2004
  Bài gửi
  195

  Mặc định Giáo trình toán cao cấp

  Giải Tích:
  Toán Cao Cấp 1
  Bài 1 Giới hạn và liên tục
  Giới thiệu tổng quan

  Số thực và hàm số
  Các số thực & đường thẳng thực
  Hàm số

  Giới hạn của hàm số
  Định nghĩa
  Các qui tắc tìm giới hạn
  Sự mở rộng khái niệm giới hạn, vô cùng bé, vô cùng lớn
  Các giới hạn cơ bản

  Các dạng vô định
  Hàm tương đương, vô cùng bé, vô vùng lớn
  Bảy dạng vô định
  Quy tắc thay thế tương đương khi tính giới hạn
  So sách các vô cùng bé, vô cùng lớn

  Khử dạng vô định

  Hàm số liên tục
  Định nghĩa
  Tính chất của hàm số liên tục trên một đoạn

  Bài tập chương 1

  Bài 2 Đạo hàm và vi phân của một số biến
  Giới thiệu tổng quan

  Khái niệm về đạo hàm
  Định nghĩa
  Liên hệ giữa tính đạo hàm và tính liên tục
  Bảng đạo hàm thông dụng

  Các qui tắc tính đạo hàm
  Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương
  Đạo hàm của hàm số hợp
  Đạo hàm của hàm số ngược
  Đạo hàm của hàm số có dạng y=u(x)^v(x) với u(x)>0

  Đạo hàm cấp cao

  Vi phân
  Vi phân cấp 1
  Vi phân cấp cao

  Các định lý cơ bản
  Cực trị địa phương và định lý Fermat
  Định lý Rolle
  Định lý Lagrange
  Định lý Cauchy

  Công thức Taylor
  Định lý Taylor
  Khai triển Maclaurin của một số hàm sơ cấp

  Bài tập

  Bài 3 Ứng dụng của đạo hàm
  Giới thiệu tổng quan

  Ứng dụng: tính xấp xỉ và tính giới hạn
  Tính xấp xỉ và tính giới hạn
  Quy tắc L'Hospitale

  Ứng dụng: Khảo sát hàm số
  Chiều biến thiên và cực trị địa phương
  Tính lồi, lõm, va điểm uốn
  Sơ đồ khảo sát hàm số

  Đường cong theo tham số & đường cong trong tọa độ cực
  Đường cong theo tham số
  Đường cong trong tọa độ cực

  Bài tập chương 2

  Bài 4 Nguyên hàm và tích phân bất định
  Giới thiệu tổng quan

  Định nghĩa và tính chất
  Định nghĩa
  Các tính chất
  Bảng các tích phân cơ bản

  Phương pháp tính tích phân
  Phương pháp phân tích
  Phương pháp đổi biến
  Phương pháp tính tích phân từng phần

  Bài tập

  Bài 5 Tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác
  Giới thiệu tổng quan
  Tích phân hàm hữu tỉ

  Tích phân hàm lượng giác
  Phương pháp chung
  Một số trường hợp đặc biệt

  Tích phân hàm hữu tỉ đối với x và sqrt(ax^2+bx+c)
  Phương pháp tổng quát
  Tích phân dạng phân số
  Tích phân dạng căn số

  Bài tập

  Bài 6 Một số dạng tích phân khác
  Giới thiệu tổng quan

  Một số dạng tích phân khác
  Dạng 1
  Dạng 2
  Dạng 3
  Dạng 4

  Một số tích phân không biểu diễn được dưới dạng hàm sơ cấp
  Bài tập chương 3

  Bài 7 Tích phân xác định
  Giới thiệu tổng quan

  Định nghĩa và các tính chất
  Định nghĩa
  Các tính chất
  Tổng Darboux &? điều kiện khả tích

  Liên hệ giữa tích phân xác định và nguyên hàm
  Tích phân xác định như hàm của cận trên
  Định lý cơ bản

  Bài tập

  Bài 8 Phương pháp tính tích phân xác định
  Giới thiệu tổng quan

  Phương pháp đổi biến
  Dạng 1
  Dạng 2
  Ví dụ

  Phương pháp tích phân từng phần
  Bài tập

  Bài 9 Tích phân suy rộng
  Giới thiệu tổng quan
  Tích phân suy rộng có cận vô tận
  Tích phân của hàm số không bị chặn
  Một số tiêu chuẩn hội tụ

  Bài 10 Ứng dụng của tích phân
  Giới thiệu tổng quan
  Tính diện tích
  Tính thể tích
  Tính độ dài cung
  Diện tích mặt tròn xoay
  Bài tập chương 4

  Bài 11 Chuỗi số và tiêu chuẩn hội tụ
  Giới thiệu tổng quan

  Khái niệm chuỗi
  Định nghĩa
  Các tính chất của chuỗi số
  Tiêu chuẩn hội tụ Cauchy

  Chuỗi số dương
  Các tiêu chuẩn so sánh
  Tiêu chuẩn d’Alembert
  Tiêu chuẩn căn thức Cauchy
  Tiêu chuẩn tích phân Cauchy

  Bài tập

  Bài 12 Chuỗi số và tiêu chuẩn hội tụ (tt)
  Giới thiệu tổng quan

  Chuỗi số dương
  Các tiêu chuẩn so sánh
  Tiêu chuẩn d’Alembert
  Tiêu chuẩn căn thức Cauchy
  Tiêu chuẩn tích phân Cauchy

  Bài tập

  Bài 13 Chuỗi tổng quát, chuỗi hàm
  Giới thiệu tổng quan

  Chuỗi tổng quát
  Chuỗi đan dấu
  Hội tụ tuyệt đối

  Chuỗi hàm
  Định nghĩa
  Hội tụ đều
  Tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều

  Bài tập

  Bài 14 Chuỗi lũy thừa
  Giới thiệu tổng quan
  Định nghĩa
  Bán kính hội tụ và miền hội tụ
  Các tính chất của chuỗi lũy thừa
  Bài tập chương 5


  Download : http://www.box.net/public/static/b9sbqtbrel.rar

  Đại Số:

  Toán Cao Cấp 2
  Chương 1 Số phức
  Giới thiệu nội dung chính
  Định nghĩa tập hợp số phức và các phép toán
  Dạng đại số của số phức
  Dạng lượng giác của số phức
  Lũy thừa số phức, công thức Moivre
  Căn của số phức
  Bài tập chương 1

  Chương 2 Ma trận và hệ phương trình tuyến tính
  Giới thiệu nội dung chính

  Ma trận các phép toán
  Khái niệm
  Các phép toán ma trận
  Các phép biến đổi sơ cấp

  Hệ phương trình tuyến tính
  Giới thiệu nội dung chính
  Định nghĩa
  Định lý cơ bản cho việc giải hệ phương trình tuyến tính
  Phương pháp Gauss-Jordan
  Định lý Kroneker Capelli

  Ma trận khả nghịch
  Định nghĩa, tính chất
  Nhân diện ma trận khả nghịch và tính ma trận nghịch đảo

  Giải phương trình ma trận
  Bài tập chương 2

  Chương 3 Định thức
  Giới thiệu nội dung chính
  Định nghĩa định thức

  Các tính chất của định thức
  Định lý về khai triển định thức theo dòng và theo cột
  Định thức và phép tính ma trận
  Định thức và các phép biến đổi sơ cấp

  Áp dụng của định thức
  Định thức và ma trận khả nghịch
  Qui tắc Cramer

  Bài tập chương 3

  Chương 4 Không gian vector
  Giới thiệu nội dung chính

  Khái niệm về không gian vector
  Khái niệm trường
  Ðịnh nghĩa không gian vector

  Không gian vector con
  Ðịnh nghĩa
  Không gian giao, không gian tổng

  Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính
  Ðịnh nghĩa tổ hợp tuyến tính
  Ðịnh nghĩa sự phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính

  Không gian con sinh bởi một tập hợp

  Cơ sở và số chiều
  Giới thiệu nội dung chính
  Ðịnh nghĩa cơ sở
  Ðịnh lý
  Ðịnh nghĩa số chiều
  Ðịnh lý về cơ sở không gian toàn vẹn
  Ðịnh lý
  Ðịnh lý

  Tọa độ
  Ðịnh nghĩa
  Ðịnh lý và Ðịnh nghĩa
  Mệnh đề
  Ðịnh nghĩa ma trận chuyển cơ sở
  Mệnh đề
  Ðịnh lý - Ðổi tọa độ giữa các cơ sở
  Ðịnh lý - Nhận diện cơ sở mới dựa vào cơ sở cho trước

  Bài tập chương 4

  Chương 5 Ánh xạ tuyến tính
  Giới thiệu nội dung chính

  Định nghĩa và các tính chất căn bản
  Định nghĩa
  Mệnh đề

  Nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính
  Mệnh đề 1
  Mệnh đề 2
  Định nghĩa
  Mệnh đề 3
  Định lý 1
  Hệ quả
  Định nghĩa hạng của ánh xạ
  Định lý 2

  Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính
  Giới thiệu nội dung chính
  Ðịnh nghĩa
  Định lý 1
  Mệnh đề 1
  Mệnh đề 2
  Định lý 2
  Mệnh đề 3

  Toán tử tuyến tính
  Định nghĩa ma trận đồng dạng
  Định nghĩa về toán tử tuyến tính
  Mệnh đề

  Chéo hoá ma trận và toán tử tuyến tính
  Giới thiệu nội dung chính
  Định nghĩa đa thức đặc trưng của ma trận
  Mệnh đề 1
  Định nghĩa đa thức đặc trưng của một toán tử tuyến tính
  Định nghĩa vector riêng
  Định lý 1
  Định lý 2
  Mệnh đề 2
  Thuật toán tìm trị riêng và cơ sở của không gian riêng
  Định nghĩa chéo hoá ma trận
  Định lý 3
  Hệ quả
  Thuật toán chéo hóa ma trận

  Không gian đối ngẫu
  Định nghĩa 1
  Định lý
  Định nghĩa 2

  Bài tập chương 5

  Chương 6 Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương
  Giới thiệu nội dung chính

  Dạng song tuyến tính
  Định nghĩa
  Định lý (Đổi cơ sở cho dạng song tuyến tính)
  Định nghĩa hạng của dạng song tuyến tính

  Dạng toàn phương
  Định nghĩa
  Định nghĩa (dạng chính tắc của một dạng toàn phương)
  Phương pháp Lagrange
  Dạng chuẩn tắc
  Định lý (Luật quán tính Sylvester)
  Dạng toàn phương xác định
  Mệnh đề
  Định lý Sylvester

  Tích vô hướng và không gian Euclide
  Giới thiệu nội dung chính
  Định nghĩa
  Định nghĩa độ dài vector
  Định lý 1
  Định nghĩa về trực giao và trực chuẩn
  Định lý 2
  Định nghĩa cơ sở trực giao
  Định lý 3
  Định nghĩa ma trận trực giao
  Định lý 4

  Bài tập chương 6

  Download : http://www.box.net/public/static/hfz61vd0s7.rar

 2. Tớ cảm ơn namslump đã chia sẻ.


 3. #2
  svBK's Member Avatar của sun_flower1802
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài gửi
  48

  Mặc định

  Thưa với bác namslamp là em học hết học kì roài ...giờ bác share ebook 50MB để ...hix hix! Tặng các em K52 ...
  K51 sắp sang kì 2 roài các bác đã chiến đấu qua có gì hay thì share luôn đi cho đàn em còn chuẩn bị ....
  Sống làm sao để khi buồn,khi khóc còn có người muốn ở bên ta...còn có 1 bờ vai cho ta tựa đầu vào...

 4. #3
  HUT's Student Avatar của namslump
  Tham gia ngày
  Feb 2004
  Bài gửi
  195

  Mặc định

  Nói thế chứ , nếu ai muốn học cao hơn hay :học cao hoc : thì sẽ cần cái nè để ôn lại đấy, sách vở vứt hết rồi nên nhiều lúc ebook cũng quan trọng lắm
  Chỉ a cay là mình vốn giữ sách cẩn thận cho mượn roài ko thấy trả, híc, khi nào ôn thi CH chắc lại phải mua lại mất
  SV đúng là vô trách nhiệm thật

 5. #4
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài gửi
  3

  Icon10

  Cam on nhieu nghen. Làm ơn tìm giúp giáo trình Tối ưu hóa và Xác suất thống kê nữa nha...Cám ơn nhiều nhiều nhiều...

 6. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài gửi
  16

  Mặc định

  Bác ơi còn tập 3 nữa, em đang học Giải tích nhiều biến.
  Cảm ơn bác nhiều lém lém

 7. #6
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài gửi
  16

  Mặc định Chào các bạn

  Bác nào có cuốn Toán chuyên ngành hay Toán kỹ thuật thì share cho mình phát. Cảm ơn rất nhiều!

 8. #7
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Nothingtoforget
  Tham gia ngày
  Oct 2005
  Bài gửi
  366

 9. #8
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài gửi
  16

  Mặc định

  Cám ơn bác, nhưng mình tìm cuốn toán chuyên ngành mà.

 10. #9
  Quân Nhân Danh Dự Avatar của Nothingtoforget
  Tham gia ngày
  Oct 2005
  Bài gửi
  366

  Mặc định

  Toán chuyên ngành là Toán gì nhỉ. BK chỉ học toán cao cấp I, II và giải tích thôi chứ?

 11. #10
  Lùi một bước... Avatar của why_not
  Tham gia ngày
  Apr 2003
  Bài gửi
  1.011

  Mặc định

  bác Cảnh dạo này tích cực quảng cáo cho cái http://bookilook.com quá. Anh em BK vào ủng hộ bác Cảnh cái nào

  Trang đấy hay phết bác ạ. Hôm nào share cho em cái code đc ko em để học hỏi thôi ạ

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube