Bác nào biết cách dùng chuột trong c++ thì chỉ giúp mình với
thank you very much!!!