Xem thêm:
thì quá khứ đơn
thì quá khứ tiếp diễn
thì tương lai đơn