Tài liệu về các lệnh trong Sun Solaris:

http://docs.sun.com/app/docs/doc/817...q=zsh&a=expand