Tao chơi đế chế đỉnh nhất TG, thằng nào dám chơi với tao hông???? Tao nói để cho chúng mày khiếp này: Tao 8'50 lên đời 3! Hố hố hố ....