Trong nhà máy bia, cảm biến áp suất MBS3000 được sử dụng rộng rãi như lắp đặt trên đường ống để đo áp suất hệ thống cấp nước nấu bia (hệ thống nước nóng 80 độ; hệ thống nước lạnh 2 độ và nước thường 26 độ), hệ thống xử lý nước (áp suất nước giếng cấp; áp suất vào lọc cát AGF; áp suất sau lọc cát AGF), hệ thống xử lý nước thải, ...
1. Ứng dụng trong nhà máy bia:Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực, điều kiện làm việc khác nhau trong công nghiệp, dải đo có thể từ 0-600 bar. Trong nhà máy bia, cảm biến áp suất MBS3000 được sử dụng rộng rãi như lắp đặt trên đường ống để đo áp suất hệ thống cấp nước nấu bia (hệ thống nước nóng 80 độ; hệ thống nước lạnh 2 độ và nước thường 26 độ), hệ thống xử lý nước (áp suất nước giếng cấp; áp suất vào lọc cát AGF; áp suất sau lọc cát AGF), hệ thống xử lý nước thải, ...
2. Đặc tính kỹ thuật cảm biến áp suất MBS3000 – Danfoss
- Bảng mô tả đặc tính mã hàng cùng cách chọn lựa thiết bị cảm biến áp suất Danfoss MBS3000.
Ví dụ mã hàng hay dùng là: cảm biến MBS3000-20-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-18-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-22-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-10-2-1-1AB04; …- Sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 như sau:
1. Ứng dụng trong nhà máy bia:Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực, điều kiện làm việc khác nhau trong công nghiệp, dải đo có thể từ 0-600 bar. Trong nhà máy bia, cảm biến áp suất MBS3000 được sử dụng rộng rãi như lắp đặt trên đường ống để đo áp suất hệ thống cấp nước nấu bia (hệ thống nước nóng 80 độ; hệ thống nước lạnh 2 độ và nước thường 26 độ), hệ thống xử lý nước (áp suất nước giếng cấp; áp suất vào lọc cát AGF; áp suất sau lọc cát AGF), hệ thống xử lý nước thải, ...
2. Đặc tính kỹ thuật cảm biến áp suất MBS3000 – Danfoss
- Bảng mô tả đặc tính mã hàng cùng cách chọn lựa thiết bị cảm biến áp suất Danfoss MBS3000.
Ví dụ mã hàng hay dùng là: cảm biến MBS3000-20-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-18-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-22-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-10-2-1-1AB04; …- Sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 như sau:
1. Ứng dụng trong nhà máy bia:Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực, điều kiện làm việc khác nhau trong công nghiệp, dải đo có thể từ 0-600 bar. Trong nhà máy bia, cảm biến áp suất MBS3000 được sử dụng rộng rãi như lắp đặt trên đường ống để đo áp suất hệ thống cấp nước nấu bia (hệ thống nước nóng 80 độ; hệ thống nước lạnh 2 độ và nước thường 26 độ), hệ thống xử lý nước (áp suất nước giếng cấp; áp suất vào lọc cát AGF; áp suất sau lọc cát AGF), hệ thống xử lý nước thải, ...
2. Đặc tính kỹ thuật cảm biến áp suất MBS3000 – Danfoss
- Bảng mô tả đặc tính mã hàng cùng cách chọn lựa thiết bị cảm biến áp suất Danfoss MBS3000.
Ví dụ mã hàng hay dùng là: cảm biến MBS3000-20-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-18-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-22-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-10-2-1-1AB04; …- Sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 như sau:
1. Ứng dụng trong nhà máy bia:Cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 được áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực, điều kiện làm việc khác nhau trong công nghiệp, dải đo có thể từ 0-600 bar. Trong nhà máy bia, cảm biến áp suất MBS3000 được sử dụng rộng rãi như lắp đặt trên đường ống để đo áp suất hệ thống cấp nước nấu bia (hệ thống nước nóng 80 độ; hệ thống nước lạnh 2 độ và nước thường 26 độ), hệ thống xử lý nước (áp suất nước giếng cấp; áp suất vào lọc cát AGF; áp suất sau lọc cát AGF), hệ thống xử lý nước thải, ...
2. Đặc tính kỹ thuật cảm biến áp suất MBS3000 – Danfoss
- Bảng mô tả đặc tính mã hàng cùng cách chọn lựa thiết bị cảm biến áp suất Danfoss MBS3000.
Ví dụ mã hàng hay dùng là: cảm biến MBS3000-20-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-18-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-22-2-1-1AB04; cảm biến MBS3000-10-2-1-1AB04; …- Sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất Danfoss MBS3000 như sau: