Học C++ 1 ngôn ngữ lai cấu trúc và hướng đối tượng. Rất hay để khởi đầu hành trình gian khổ.