Hãy liên kết từ chủ đề này đến các địa chỉ sau: https://www.x-crypto.com/_/14135/ProTip nỗ lực Để Xác định lại Internet Tipping Với Bitcoin Micropayments.html