Có ai có links download giáo trình Vật đại cương của thầy Lương Duyên Bình dùng cho đại học chính quy không cho mình xin với?
tomekpolska2011@gmail.com