Không biết bác nào trong rum mình có học lập trình mô phỏng trong hóa học không.
:biggrin: