Tự tin nói về những khả năng mà mình có ưu điểm, thế mạnh cũng là một phần quan trọng trong các cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả.LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ THỂ HIỆN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH
Để có thể chứng tỏ được bạn có thế mạnh hay kỹ năng ở một lĩnh vực nào đó các bạn có thể dùng 'can' hoặc 'be able'

Ví dụ:
 • I'm able to help you.
 • When I was young I was able to earn my living pretty well; I could work hard. Now I can't. I'm too old.
 • I can stand on my head for five minutes.
 • Can you speak Arabic?
 • Yes, I can.
CÁCH THỂ HIỆN BẢN THÂN
In the present:

Express ability in the present as follows:
 • I can speak good English.
 • I can't stand on my head.
In the past

Express ability in the past as follows:
 • I was unable to visit him.
 • I couldn't eat at all when I was ill.
In the future
Express ability in the future as follows:
 • I will be able to buy a house when I get a good job.
 • The teacher can assist you after class if you have any questions.

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý
Examples:
I can ride my bike and I can drive a car, but I can't drive a lorry.
 • Can is always followed by an infinitive without "to".
 • Can in the past is was able or could

Examples:
When I was young I was able to earn my living pretty well. Now I can't; I'm too old.
I couldn't hear what he was saying.
 • Can in the future is will be able.

Example:
When I finish my studies, I will be able to find a job.

Để tham khảo các bài học khác, mọi người có thể vào mục Cách học tiếng Anh giao tiếp trên trang chủ của PASAL.