Chào các sư huynh em muốn hỏi các anh chị học môn ngắn mạch(thầy Út như thế nào) và cả cơ khí đường dây nữa
làm đồ án lưới có khó không