Hướng dẫn chi tiết xét tuyển vào trường DHBK năm 2015. chi tiết lại link sau:
http://ts.hust.edu.vn/119-hd-dkxt2015