Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn, được đặt ở cuối câu. Chúng được dùng để
- Nhấn mạnh câu
- Để đảm bảo rằng cái gì đó là đúng hoặc sai.

Nếu câu đứng trước là câu khẳng định thì câu hỏi đuôi phải là phủ định. Và ngược lại, nếu câu đứng trước là câu phủ định thì câu hỏi đuôi phải là câu khẳng định.


Ví dụ:


Câu khẳng định/hỏi phủ định:
- You are Tom, aren’t you? Bạn là Tom đúng không?
- Mike can play the piano, can't he? Mike có thể chơi Piano đúng không?
- It's a lovely day, isn't it? Hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhỉ?
- You will go there, won't you? Bạn sẽ đi mà, đúng không?

Câu phủ định/hỏi khẳng định
- He isn’t Joe, is he? Đấy không phải Joe đúng không?
- She can't cook, can she? Cô ấy không biết nấu ăn đúng không?
- You didn't do your homework, did you? Bạn không làm bài tập đúng không?
- You won't see her, will you? Bạn sẽ không gặp cô ấy à?Trường hợp đặc biệt,


Câu vẫn có thể là câu phù định, kể cả khi không có từ phủ định trong câu.
- He hardly ever speaks, does he?
- They rarely eat in restaurants, do they?

Khi động từ dùng ở thì quá khứ thì câu hỏi đuôi sẽ dùng ‘did’
- They went to the cinema, didn't they?

Dùng ‘shall’ khi câu đứng trước là ‘Let’s’
- Let's take the next bus, shall we?

Dùng ‘won’t’ khi hỏi 1 cách lịch sự, trang trọng.
- Open the window, won't you?


Câu hỏi đuôi trong các thì
chú ý Câu khẳng định, hỏi phủ định,
Câu phủ định, hỏi khẳng định

Hiện tại đơn
They live in London, don’t they?
She doesn’t have any children, does she?Quá khứ đơn


He went to the party last night, didn’t he?
They didn’t go out last Sunday, did they?Hiện tại hoàn thành


They’ve been to Japan, haven’t they?
She hasn’t eaten all the cake, has she?Quá khứ hoàn thành


He had forgotten his wallet, hadn’t he?
We hadn’t been to London before, had we?Tương lai đơn

She’ll come at six, won’t she?
They won’t be late, will they?Tương lai hoàn thành


They’ll have finished before nine, won’t they?
She won’t have left work before six, will she?Modals


He can help, can’t he?
She can’t speak Spanish, can she?

Bạn có thấy bài viết này hiệu quả không? Hãy theo dõi các bài hoc tiếng anh giao tiếp cơ bản tiếp theo của Pasal nhé!