Anh chị nào học qua môn Mạng Và kĩ thuật phối ghép của thầy Hồ Khánh Lâm chia sẻ kinh nghiệm với bọn em với . Môn này thày dọa trượt nhiều .
Tài liệu học , đề thi , cách học thế nào anh chi share bọn em với !