Một số cụm từ Tiếng Anh giúp cho các bác khi cần nói hay viết về cấu trúc thời gian
Mark lại để tiện tra cứu khi cần nhé

http://www.slideshare.net/PasalEngli...gian?related=1