nhoc_pun_pun

bac nao pro giup e chuen asm sang ccs voi ..

Bầu chọn cho bài này
BÀI THỰC HÀNH
Bài 1 : Thuê bao nhấc máy cấp tone, hiển thị số.
code:
PROCESSOR 16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON &
_HS_OSC & _WRT_OFF & _CPD_OFF &_LVP_OFF
DTMF EQU 21H
LUU EQU 22H
DEM0 EQU 23H
ORG 0000H
BCF STATUS,6
BCF STATUS,5
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
CLRF PORTE
BSF STATUS,5 //////////////// khai bao
MOVLW B'001111'
MOVWF TRISA ////// khai bao in out
MOVLW B'01111101'
MOVWF TRISB /////// khai bao in/out
CLRF TRISC
CLRF TRISD
CLRF TRISE
BCF STATUS,5
MOVLW D'255'
MOVWF PORTC ///// gan portc = 255
CLRF PORTC
MOVLW D'4'
MOVWF LUU /////// gan LUU=4
START
BTFSS PORTB,3 //////kiem tra portb ; neu =0 start
GOTO START
BSF PORTC,0
BCF PORTC,5
BCF PORTC,6
BSF PORTC,7
GOTO $
END
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luậnAbout svBK.VN

    Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube