• Cài đặt MySQL server và MySQL Workbench trên Ubuntu

  Cài đặt MysQL Server

  Gõ lệnh sau vào Terminal để cài đặt MySQL server trên Ubuntu:

  $ sudo apt-get install mysql-server
  >_


  Trong quá trình cài đặt nếu hiện lên form yêu cầu đặt password cho root (tài khoản root của MySQL server chứ không phải của hệ thống) thì nhập pass vào. Ngược lại, nếu không có yêu cầu nhập password thì cần phải thiết lập password cho tài khoản root của MySQL server:

  $ mysql -u root
  >_


  Gõ tiếp để nhập pass:

  SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('yourpassword');
  >_


  Để MySQL không tự động khởi động khi hệ thống khởi động thì gõ lệnh sau:

  $ echo "manual" | sudo tee /etc/init/mysql.override
  >_


  hoặc gõ:

  $ cd /etc/init
  $ sudo vi mysql.conf
  >_


  rồi xóa hoặc comment dòng có chữ “start on” ở phía đầu của file, nó có thể là 2 dòng nên ta comment luôn dòng phía dưới nó.

  Khi nào cần bật MySQL thì gõ lệnh:

  $ sudo service mysql start
  >_


  Khi nào cần tắt thì gõ:

  $ sudo service mysql stop
  >_


  Gõ:

  $ sudo service mysql restart
  >_


  nếu muốn khởi động lại MySQL.


  Cài đặt MySQL Workbench

  Đơn giản chỉ cần gõ lệnh:

  $ sudo apt-get install mysql-workbench
  >_


  @ sangnd.info
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Cài đặt MySQL server và MySQL Workbench trên Ubuntu Gửi bởi 1973 Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube