• Giới thiệu về Viện KH & CN Môi trường

  VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  Thành lập

  Năm 1984, Trường Ðại học Bách khoa Hà nội đã thành lập một Phòng Thí nghiệm về Công nghệ Môi trường. Phòng Thí nghiệp này đã được nâng cấp thành Bộ môn Công nghệ Môi trường năm 1990 và trở thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường (CEST) năm 1994. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) được thành lập năm 1998 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, dựa trên nền tảng hiện có của CEST.

  Viện tập trung vào các mục tiêu chính sau đây:

  Nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ thân thiện với môi trường và phát triển các công cụ quản lý môi trường công nghiệp;

  Ðào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Nhân lực:

  Giám đốc: PGS.TS. Trần Văn Nhân

  Phó Giám đốc: PGS.TS. Đặng Kim Chi
  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lân
  TS. Huỳnh Trung Hải

  Tổng số cán bộ: 76 với 8 PGS, 15 TS, 21 ThS và 40 KS và CN.

  Cán bộ giảng dạy: 32
  Cán bộ nghiên cứu và hành chính: 44


  Các Bộ môn, Trung tâm và Phòng thí nghiệm trực thuộc

  1. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lân

  Bộ môn thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ môi trường các bậc Kỹ sư, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Các môn học của chương trình cung cấp những kiến thức cơ bản về chất lượng môi trường nước, ô nhiễm không khí và đất, các kỹ thuật xử lý các dạng chất thải cũng như thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống xử lý đó. Chương trình này cũng trang bị cả những kiến thức sơ đẳng về quản lý môi trường.


  2. BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  Trưởng Bộ môn: Thạc sỹ Đỗ Trọng Mùi

  Chương trình đào tạo chuyên môn ngành Quản lý môi trường của bộ môn nhấn mạnh tiếp cận hệ thống môi trường, bao gồm cả vai trò liên quan giữa giới công nghiệp và các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở các kiến thức về kỹ thuật môi trường, chương trình này đưa vào các môn học về các căn cứ khoa học của các công cụ kỹ thuật, kinh tế và pháp lý trong quản lý môi trường và tài nguyên.

  Hoạt động nghiên cứu của bộ môn hướng vào sự phát triển và ứng dụng mô hình môi trường để quản lý chất lượng môi trường không khí và nước, ứng dụng các hệ thống thông tin dịa lý (GIS) và các công cụ mang tính phòng ngừa như đánh giá tác động môi trường, kiểm toán môi trường và quản lý môi trường công nghiệp ở Việt Nam.


  3. TRUNG TÂM SẢN XUẤT SẠCH

  Giám đốc: PGS.TS. Ngô Thị Nga


  4. TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP

  Giám đốc: TS. Huỳnh Trung Hải

  5. PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (PHÒNG THÍ NGHIỆM R&D)

  Giám đốc: TS. Huỳnh Trung Hải


  CÁC MÔN HỌC

  HOÁ HỌC VÔ CƠ
  HOÁ HOC HỮU CƠ
  HOÁ LÝ-HOÁ KEO
  HOÁ HỌC PHÂN TÍCH
  HOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG
  HOÁ SINH MÔI TRƯỜNG
  SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG
  VI SINH MÔI TRƯỜNG
  CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG I
  CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG II
  CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG III
  CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHIỆP
  ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
  XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
  KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
  PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG DỤNG CỤ
  SINH THÁI CÔNG NGHIỆP
  KỸ THUẬT XỬ LÚ NƯỚC CẤP
  KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
  KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM KHí
  QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
  KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN
  QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
  KINH TẾ MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
  NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT SẠCH HƠN
  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  MÔ HÌNH HOÁ TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
  THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ CHẤT THẢI
  THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
  ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ BẢN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
  CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Giới thiệu về Viện KH & CN Môi trường Gửi bởi chutichhtcbk Xem bài gốc


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube